Register Stakeholder Meeting

REGISTER HERE!!

 

กำหนดการประชุม

การประชุมระดมสมองผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Meeting)

โครงการการเตรียมการเพื่อสังคมสูงวัยในอนาคตของประเทศไทย

วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558 เวลา 8.30 – 16.30 น. โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ

8.30-8.50 น. ลงทะเบียน

8.50-9.00น.  กล่าวรายงาน

โดย รศ.ดร.สมชาย  ฉัตรรัตนา

รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ

9.00-9.30น. พิธีเปิดการประชุมระดมสมองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและแนวทางการพัฒนานโยบายอย่างยั่งยืนสำหรับสังคมสูงวัยในอนาคตของประเทศไทย

โดย ดร.พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

9.30-10.15น. การบรรยายภาพรวมของโครงการและเทคนิคการมองอนาคต (Foresight) ด้วยวิธีการสร้างภาพอนาคต (Scenario building)

โดย ดร.สุรชัย สถิตคุณารัตน์

ผู้อำนวยการศูนย์คาดการณ์เทคโนโลยีเอเปค สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ

10.15-10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง

10.30-12.00น. การเสวนาแนวโน้มอนาคตสังคมสูงวัยของประเทศไทย

oนพ.วิพุธ พูลเจริญ              เลขาธิการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา นโยบาย (สวน.)
oนางกรวรรณ สังขกร            นักวิจัยชำนาญการพิเศษ  สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

oนางสาวจรัญญา วงษ์พรหม    นักวิจัยชำนาญการพิเศษ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิยาลัยขอนแก่น
oผศ.ดร.แสงอรุณ อิสระมาลัย   รองผู้อำนวยการสถานวิจัยระบบการดูแลผู้สูงอายุไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดำเนินการเสวนาโดย ดร.สุรชัย สถิตคุณารัตน์
ผู้อำนวยการศูนย์คาดการณ์เทคโนโลยีเอเปค สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-16.00 น. แบ่งกลุ่มระดมสมองรายประเด็นของสังคมสูงวัยในอนาคตของประเทศไทย

(อาหารว่างเสิร์ฟในห้องประชุม)

16.00-16.30น. นำเสนอผลการระดมสมองของแต่ละกลุ่ม

______________________________________________________

*** กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ***

1. Download File การสร้างสังคมสูงวัยในอนาคตของประเทศไทยด้วยการคาดเดาอนาคต : ดร.สุรชัย สถิตคุณารัตน์ dl_pdf

2. ประเด็นสำคัญในบริบทเชิงพื้นที่ในโครงการเตรียมการเพื่อสังคมสูงวัยในอนาคตของประเทศไทย ในพื้นที่ภาคเหนือ dl_pdf

3. ประเด็นสำคัญในบริบทเชิงพื้นที่ในโครงการเตรียมการเพื่อสังคมสูงวัยในอนาคตของประเทศไทย ในพื้นที่ภาคใต้ dl_pdf

4. ประเด็นสำคัญในบริบทเชิงพื้นที่ในโครงการเตรียมการเพื่อสังคมสูงวัยในอนาคตของประเทศไทย

ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ dl_pdf

REGISTER HERE!!

 

8.30-8.50 น.ลงทะเบียน

8.50-9.00น.กล่าวรายงาน

โดย รศ.ดร.สมชาย ฉัตรรัตนา

รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ

9.00-9.30น.พิธีเปิดการประชุมระดมสมองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและแนวทางการพัฒนานโยบายอย่างยั่งยืนสำหรับสังคมสูงวัยในอนาคตของประเทศไทย

โดย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี